Fordi konflikter kan håndteres annerledes og samarbeid kan gjøres mer fruktbart

Hvorfor du skal bruke Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering

Konflikter er brennbart materiale. Når man havner i en konflikt påvirkes både kropp og sinn. Som regel reageres det " biologisk", med forsvarsmekanismer. Virkemidlene er gjerne: slå hardt tilbake, bruke makt, hevne seg, benekte. Etterpå oppdager vi at strategien ikke førte oss noe hensiktsmessig sted. Konflikten kan ikke vinnes, den må håndteres.
 

Det finns alternativer til følgende klassiske tilnærminger:

Advokat-modellen

Når parter er havnet i konflikt skyldes det jo at de i utgangspunktet har vært nær hverandre. Straks konflikten er et faktum søker man advokat. Advokater er eksperter på å se verden fra sin egen parts side. Virkelighetsbildet blir endret som en følge av dette, og partene kommer lengre fra hverandre. Advokater er viktige i samfunnslivet og gjør langt mer enn å gå i retten. Men når forhandlingene skjærer seg er svaret som regel å gå til retten med saken.

Ved konstruktiv konflikthåndtering og mediasjon bringes partene nær hverandre igjen, håndteringen skjer på partenes premisser og er forankret i deres verden, Man arbeider med et bredere perspektiv og tenker mer helhetlig om begge parters interesser. Man deltar gjerne med advokat, men advokaten har en annen rolle. Hun tilrettelegger, får frem facts og argumenter, sikrer maktbalanse, og kvalitetssikrer resultatet.

Domstolsmodellen

Når partene i stedet for kommer til retten med saken har verden aldri sett mer ulik ut enn slik den nå blir presentert. Det partene gjorde da de var nær hverandre skal nå perspektiveres som motsetninger. Dommeren inviteres videre til å finne en sannhet, for det er jo kun en av dem som skal ha "rett." Selv om begge parter egentlig hadde både rett og feil. Når konflikten er kommet til retten er den "skåret til" for å passe i et juridisk forståelsesbilde. Selv om partene ikke kjenner seg igjen i saken, og bildet egentlig er komplekst, kan man lese i dommen at "retten har ikke vært i tvil" og resultatet er enstemmig. Med "seier" følger saksomkostninger. I neste rettsrunde kan resultatet bli det motsatte. Den andre vinner, med tilhørende saksomkostninger, og retten har heller ikke da vært i tvil. I ettertid kan det gjerne vise seg at retten kun har håndtert "saken" og ikke "konflikten". Konflikten er ikke "løst" men lever videre.

I en forskningsoppgave fra 2004 ble informanter fra alle rollekategorier i byggevirksomhet spurt hvordan domstolsmodellen fungerte for dem, på parameterne økonomi, egen ressursbruk og relasjoner. De hadde alle lang erfaring med domstolsprosesser. Informantene var entydig og samstemt negative til rettssaker. Det var for dyrt, krevde altfor store ressurser hos dem, og var skadelig for relasjonene. Spørsmålet man må stille seg er: Hvorfor gjør vi det fortsatt slik ?

Ved konstruktiv konflikthåndtering og mediasjon overlater ikke partene kontrollen over verken prosessen eller resultatet til en tredjepart. Sammen med mediator arbeider de i fellesskap for å finne en for dem akseptabel løsning. Perspektivet er ikke "saken" men "konflikten", og å finne en varig og god plattform for å komme videre.

Finn synderen-modellen

I arbeidslivet brukes det ofte arbeidsmiljøundersøkelser når "årsaken" til et vanskelig arbeidsklima skal finnes. Resultatet er gjerne at det blir satt karakter på aktørenes personlighet, og at motsetning får all oppmerksomhet i personalstaben. Arbeidsmiljøet kan bli skadelidende av en slik prosess, og sentrale aktører kan få vanskeligheter med å reise seg igjen.

Mange konflikter har potensial til å utvikle seg slik det gjorde i arbeidskonflikten mellom Valla og Yssen. Når konflikter blir håndtert hensiktsmessig leser man ikke om dem i avisen. Ved konstruktiv konflikthåndtering og mediasjon arbeider man direkte med de berørte parter, for å bygge ned konflikten, oppnå forståelse for hverandres reaksjoner og oppnå gjensidig anerkjennelse. Målet er ikke å finne syndebukker men å endre utviklingen. Mange ganger må man erkjenne at det ikke finns personforklaringer, men det er heller snakk om en dynamikk hvor mange elementer er involvert.

Hjelp, jeg har "vunnet" !

En håndverker hadde hatt et langvarig forretningsmessig forhold til en større utbygger. De var dertil naboer og barna var kamerater. Håndverkeren hadde hatt mye arbeid for utbyggeren. De kom i konflikt om 50.000 kr, en konflikt de begge var kommet uforskyldt opp i; problemet var skapt av en tredjepart. Forlik ble prøvd, men advokatene så bare "saken" og ikke "konflikten". Håndverkeren vant saken, men tapte relasjonen. Det var relasjonen han hadde levd av i en mannsalder.

Konflikter er kritiske for relasjonene og å vinne saken kan være det verste man gjør. Konstruktiv konflikthåndtering betyr at man ser helheten, øker tidsperspektivet, og finner partenes virkelige interesser og behov. Videre arbeider man kreativt med langt flere muligheter enn å tape eller vinne. Ved mediasjon tar man vare på relasjonene, i en tid hvor disse er ekstra utsatt.

Hvorfor skal du bruke senteret ?

- fordi det er bedre enn å bruke andre konflikthåndteringsredskaper. Du tar vare på relasjonene og skaper gode og varige løsninger. Det er forøvrig godt dokumentert at mediasjon fører til avtale i ca 80 % av tilfellene

- fordi det går hurtigere enn ved bruk av klassiske metoder. Vi kan entre arenaen på tidligere stadier hvor løsningsmulighetene er større. Vi kan brukes på ethvert stadium av en konflikt, også når den er under rettslig behandling.

- fordi det er billigere enn andre alternativer. Ved mediasjon er det for eksempel vanlig å bruke 1-3 møter av noen timers varighet. Når konflikten håndteres i modus av samarbeid blir kostnadene som regel vesentlig lavere.

Ring oss, så tar vi en samtale om dine behov. Deretter diskuterer vi prosessen videre.

KONTAKT

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering
Lille Markevei 13, 5005 Bergen, Norge
T + 47 55 300 480 fax + 47 55 300 485
Epost: mediator@lexau.no