Erfarne partnere er din trygghet

Våre medarbeidere og samarbeidspartnere

Trond Lexau Trond Lexau, Bergen, er utdannet som Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR ved Københavns Universitet. Han er nestleder i Nordiske Mediatorer MMCR og sekretariat for Norske Konfliktmeglere MMCR. Han er initiativtaker og daglig leder i Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen, og har drevet advokatpraksis siden 1977, med spesialfelt bygge- og entrepriserett.

Gjennom sin advokatpraksis har han bistått privatpersoner, næringsliv i Norge og andre nordiske land, kommuner og banker. Han har praktisert over et meget bredt register, som familiesaker, arvesaker, erstatningssaker, selskapsforhold, eiendomskonflikter, arbeidslivskonflikter og straffesaker. I byggesakskonflikter har han bistått både byggherre-, entreprenør- og konsulentsiden. Mye av advokatvirksomheten handler i dag om konfliktanalyse, konfliktrådgivning og konfliktstrategier.

Han har 25 års praksis som kursarrangør- fra mindre kurs og seminarer til store konferanser. Hans kontor har i 25 hatt sekretariatfunksjoner for en yrkesorganisasjon, og Lexau har også lang erfaring fra politiske påvirkningsprosesser, på lokalt og nasjonalt nivå.

Eli Glambek Eli Glambek, Bergen, er utdannet som Master in Mediation and Conflikt Resolution, MMCR, ved Københavns Universitet. Hun er førskolelærer fra Lærerhøyskolen i Bergen, er cand. Jur. fra Universitetet i Bergen, og har videreutdanning bl.a. i organisasjonsteori og organisasjonspsykologi fra Norges Handelshøyskole ( NHH). Hun er tilsluttet Nordiske Mediatorer MMCR og Norske Konfliktmeglere MMCR.

Hun har arbeidet innenfor HR-feltet ( Human Resource/personalarbeid) i 20 år. Hun har i mange år vært ass.personaldirektør ved Universitetet i Bergen, senere HR-direktør i Bergen Kommune, og hun er nå spesialrådgiver samme sted. De sentrale arbeidsområdene har særlig vært innenfor organisasjons- og lederutvikling, konflikthåndtering, forhandlinger med en rekke arbeidstakerorganisasjoner, samt ulike arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har lang erfaring som rådgiver og diskusjonspartner for ledere på ulike nivåer i store organisasjoner.

Hun er opptatt av at konflikthåndtering utvikles som et virksomt lederverktøy og mener at konfliktperspektivet kan være en hensiktsmessig ramme for å forstå de aspekter ved det som utgjør den enkeltes handlingsrom og muligheter for vekst og utvikling, så vel i arbeidslivet som i privatlivet.

Kjell Ribert Kjell Ribert, Oslo, er utdannet Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, ved Københavns Universitet. Han er cand.mag, adjunkt, med 1.avd. spesialpedagogikk fra Lærerhøyskole, og dessuten cand.mag med sosialantropologi og sosiologi fra Universitet i Oslo. Han er tilsluttet Nordiske Mediatorer MMCR og Norske Konfliktmeglere MMCR.

Ribert er konsulent i Ribert Kultur & Kommunikasjon. Arbeidsområder er tverrkulturell kommunikasjon, konflikthåndtering, supervisjon, språkopplæring for minoritetsspråklige voksne, deres kolleger og ledere. Konsulentfirmaet har fokus på organisasjonsutvikling, omstilling, integrering, deltakermedvirkning, konfliktmegling, kommunikativ infrastruktur i organisasjoner (herunder utvikling av tverrkulturell kommunikasjon og kompetanse, samt forebygging av mental slitasje og utbrenthet i arbeidslivet). Han har arbeidserfaring fra skoleverk, helsevesen, næringslivet og offentlig administrasjon. Ribert snakker norsk og dansk som morsmål, spansk og engelsk flytende, og mestrer godt fransk og tysk.

Arbeidsformene han benytter er:

  • prosessarbeid/kursvirksomhet/foredrag, innen konflikt, kommunikasjon, kulturforståelse og "arbeidsnorsk"
  • Temautvikling; produktive samtaler, tillit mellom ansatte, deltakelse på alle nivåer i organisasjonen
  • Lederutvikling; supervisjon, coaching, oppfølgning
  • Konfliktløsning; kartlegging, håndtering, megling, utvikling, avvikling

Steinar Ask Steinar Ask, Oslo, er utdannet Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, ved Københavns Universitet. Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er tilsluttet Nordiske Mediatorer MMCR og Norske Konfliktmeglere MMCR.

Ask arbeider som konsulent og daglig leder i Cerato Ans. Han har vært engasjert i omfattende kommersielle forhandlinger i næringslivet, har utarbeidet usikkerhetsanalyser og ledet gjennomføring av komplekse koordineringsoppgaver innenfor luftfart. Videre har han arbeidet med kartlegging av behovsdrevet innovasjon ved norske sykehus, samt strukturering og ledelse av ulike IKT- og endringsprosjekter; både innenfor offentlige og private virksomheter. Han er sikkerhetsklarert av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) for klareringsnivået "hemmelig".

Han arbeider som rådgiver, konfliktmegler og foreleser, samt som sensor og kursleder innenfor kommunikasjon, forhandlingsteknikk og atferd, konflikthåndtering og løsning, retorikk, innkjøp, logistikk/SMC (supply chain management) og material- og produksjonsstyring.

Han har praksis som IT-koordinator, med ansvar for anskaffelse og implementering av ERP- kontorstøttesystem for et større norsk selskap med datterselskaper i mange europeiske land. Han har videre arbeidet som finansanalytiker, med strategisk rådgivning overfor fagmiljøer, ledergrupper og styrer hos private og institusjonelle investorer, ytterligere som bedriftsrådgiver i forskningsinstitutt, avd. for bedriftsutvikling, som prosjektleder for opplæringskonsept innenfor områdene bedrifts-/helhetsforståelse, organisasjonsutvikling og økonomistyring.

Bo Ørsnes Bo Ørsnes, København, er utdannet Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, fra Københavns Universitet. Han er tilsluttet Nordiske Mediatorer MMCR. Han er utdannet lærer, og har dessuten utdannelse i ledelse, supervisjon og familerådgivning.

Ørsnes har i en årrekke vært skoleleder og har siden 2001 drevet selvstendig virksomhet som prosesskonsulent, gjennom firmaet Fischer & Ørsnes, med spesiale i konfliktløsning.

Han arbeider med konflikthåndtering bredt i alle grener av samfunnet. Han utdanner og superviserer konfliktmeglere og utvikler utdannelser av konfliktveiledere og konfliktkonsulenter, bl.a. via utdannelse av tillits- og sikkerhetsrepresentanter i forskjellige fagforbund. Han har vært med i større utviklingsprosjekter både i Danmark og i utlandet, og har særlig spesiale i det pedagogiske område - herunder barn og unge. Han har erfaring innenfor utvikling av konfliktkultur på skoler og institusjoner samt kriminalforebyggende konfliktløsning.

Han arbeider med konflikthåndtering som ledelsesverktøy og superviserer ledelser i forbindelse med håndtering av konflikter og utvikling av konfliktstrategi. Han er en erfaren megler og arbeider også med konfliktløsning i grupper.

Mie Marcussen Mie Marcussen, København, er utdannet Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, fra Københavns Universitet. Hun er cand.merc.jur, med spesiale i arbeidsforhold. Videre holder hun på med diplomutdannelse i journalistikk. Hun er styreleder i Nordiske Mediatorer MMCR, København.

Hun er partner i Center for Bæredyktige Relationer, København. Foretaket arbeider med utviklingsprosjekter og krise- og konflikthåndtering i organisasjoner og virksomheter.

Hun er videre ekstern lektor ved Københavns Universitet (i faget Mediasjon) og Copenhagen Business School, (i faget Forhandling av kontrakten i strategisk perspektiv).

Hun har praksis fra dansk industri, hvor hun har forhandlet personalsaker og overenskomster, samt arbeidet med implementering av EU-rett. Hun har videre arbeidet i tverrfaglige prosjekter innenfor området Corporate Social Responsability, (herunder rådgivning om ILO-konvensjoner og menneskerettigheter, psykisk arbeidsmiljø og integrasjon), og deltatt i ekspertgruppe om konfliktløsning.

Jens Emborg Jens Emborg, København, er utdannet Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, fra Københavns Universitet. Han er styremedlem i Nordiske Mediatorer MMCR, København. Han er Master of Science in Forestry ( skogbruk) og har Phd ( doktorgrad) in Forest Ecology. Han arbeider som førsteamanuensis ved Københavns Universitet.

På Københavns Universitet underviser han i Conflict management in relation to natural resources, og Advanced Conflict Management. Han forsker i konflikthåndtering, og er særlig opptatt av natur- og miljøkonflikter, knyttet til problemstillingen tillit mellom offentlige myndigheter og borgerne, samt borgerdeltakelse i prosessen. Han er særlig opptatt av gruppekonflikter.

Beate Helle Beate Helle, Bergen, er cand. jur. fra Universitetene i Bergen og Oslo, med rett, moral og etikk som spesialfag. Hun har meglerkurs fra Harvard Universitet, USA. Hun har dessuten videreutdanning fra Norges Handelshøyskole, NHH, blant annet i organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, ledelse, ledelse og iverksettelse, omorganisering og prosjektledelse.

Hun har de siste 11 år drevet rettshjelpvirksomhet gjennom sitt firma Din Jurist, med fokus på å hjelpe mennesker og organisasjoner gjennom problemområder og ut av låste konflikter. Hun er forfatter av boka Kom godt igjennom skilsmissen din. Hun har utgitt en rekke artikler og er en erfaren foredragsholder. Hun har omfattende meglingspraksis.

Toril Wik Toril Wik, Bergen, er godkjent som "advokatmegler" av Den Norske Advokatforening. Hun er cand. jur. fra Universitetet i Bergen, og er privatpraktiserende advokat, med spesialområder arbeidsrett, megling, og kreativ forhandlingsteknikk. Hun har grunnfag i psykologi fra Universitetet i Bergen, samt videreutdanning i samspill og ledelse, påvirkningsledelse og forhandlinger fra Handelshøyskolen BI. Som ledd i videreutdanning holder hun på med en Master of Management, med innhold arbeids- og organisasjonspsykologi, psykologi og megling. I sin masterutdanning har hun fokus på temaet "varsling": årsaker og virkning.

Hun arbeider i all hovedsak med problemstillinger knyttet til arbeidslivet, som advokat, rådgiver, megler og foredragsholder for bedrifter, fagforeninger og ansatte. Fokus er forebygging mot eskalering av konflikter. Hun er dessuten sensor og veileder for masterstudenter i arbeidsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Hun har 18 års erfaring som foreleser og foredragsholder, blant annet ved Handelshøyskolen BI og Høyskolen i Bergen. Ved Handelshøyskolen i Bergen, NHHs etter- og videreutdanning, gir hun kurs i omstillingsprosesser, i skjæringspunktet mellom jus og psykologi". Hun underviser videre i "Kreativ forhandlingsteknikk".

Hun har 9 års praksis som konfliktrådsleder ved Konfliktrådet i Hordaland.

Ring oss, så tar vi en samtale om dine behov. Deretter diskuterer vi prosessen videre.

KONTAKT

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering
Lille Markevei 13, 5005 Bergen, Norge
T + 47 55 300 480 fax + 47 55 300 485
Epost: mediator@lexau.no

www.mediasjon.no | www.konfliktmeglere.no | www.nordiskemediatorer.info | www.lexau.no