I ditt yrkes-, arbeids- og organisasjonsliv

Bevisstgjøring og "konfliktpolitikk"

Vi vet at konflikter kan være svært ressurskrevende og destruktive. Avisene er fulle av eksempler på dette. Konflikter avgjort en risikofaktor for bedrifter og organisasjoner. Selv om virksomheten driver godt, kan selv et stort og sunt foretak fort bli rammet hardt og brutalt, slik at hele virksomhetens fundament blir truet. Uansett kan man miste medarbeidere når virksomheten er rammet av "konfliktvirus", og produksjonen er under enhver omstendighet påvirket.

Det er ikke slik at konflikter for enhver pris skal unngås. Konflikter er nødvendige for utvikling og er en del av det levende liv. Spørsmålet er hvordan man håndterer og arbeider, med konfliktene.

Mange bedrifter har et kvalitetssikringssystem hvor det tas høyde for de risikofaktorer arbeidsstedet kan utsettes for. Vi ser at bedriftene i den forbindelse ikke har tilstrekkelig fokus på konflikter som slik risikofaktor. Med hjemmel i arbeidsmiljøloven krever Arbeidstilsynet at bedriften har ferdige strategier for å imøtekomme behovet for konflikthåndtering som del av ansvaret for det psykososiale arbeidsmiljøet. Når krav om dette kommer på agendaen, lages det så et regelverk for å tilfredsstille de formelle krav. Men virker det lille dokumentet når de store konfliktene dukker opp, og mediene tenner blitzlampen ?

Vår erfaring er at det er behov for bevisstgjøring rundt konflikters negative og positive virkninger, en gjennomtenkt strategi for å få usynlige konflikter opp, og vanskelige konflikter håndtert. Vi kaller dette for utarbeidelse av en særskilt konfliktpolitikk, og vi bistår virksomheter med dette. Ofte finnes det gode ressurser i ens egne strukturer, og målet er gjerne å ta i bruk disse ressurser på en egnet måte.

Mediasjon

Ofte ser vi interne personkonflikter på arbeidsplassen. Slike konflikter virker ikke bare inn på dem som er direkte involvert, men setter gjerne sitt preg på hele arbeidsmiljøet. Noen ganger virker slike konflikter lammende på hele arbeidsplassen og medfører at gode krefter søker seg bort. Mediasjon kan være et godt virkemiddel i slike sammenhenger. Initiativet til mediasjon tas ikke bare av de involverte parter, men initieres gjerne av bedriftens ledelse.

Samarbeidskonferanser

Mediasjon brukes ikke bare mellom to personer. Det er helt vanlig å arbeide på gruppenivå. Man kan også arbeide ved hjelp av samarbeidskonferanser, uten å knytte dette konkret til "konflikt".

Når en bedrift har hatt en konflikt, kan det ligge mye god læring å hente; dersom bedriften åpent og ærlig kan bearbeide den sammen med de ansatte. Ved å sette en positiv overskrift på et slikt arbeid viser det seg at det er mye å hente.

Konfliktrådgiving til ledelsen

Når konflikten er varm er det lett å gjøre feil. Konflikten kan ta fyr, og det kan ofte være kostbart å få den ned igjen på jorden. Med konfliktrådgivning i tide kan mye ressurser og penger spares. I slike situasjoner står gjerne mediene på for å få mest mulig energi ut av konflikten. Effektiv konflikthåndtering kan motvirke dette.

Ofte har bedriftsledere behov for å utvikle seg, for bedre å kunne håndtere bedriftens konfliktnivå. Vi coacher gjerne ledere med interesse for dette.

Kurs og undervisning

Både organisasjoner og grupperinger etterspør gjerne kurs i forhandlingsteknikk, kurs i avdekking av og strategiske grep mot hersketeknikker etc.

Videre ser vi at det generelt er interesse for opplæring i konfliktarbeid hos ledere og mellomledere.

Vi setter sammen kurs og undervisning etter bestillerens behov, og anvender egnede fagpersoner fra vårt internordiske nettverk. Dette kan vi gjøre på alle nivåer, fra det alminnelige til det helt profesjonelle.

Ytterligere ser vi at mange styrer ikke får tilstrekkelig ut av sine styremedlemmer, og at det er et behov for å se nærmere på de enkelte funksjoner et styre har. Mange opplever at energien går tapt, man får ingen innlevelse i virksomhetens anliggender, og man passiviseres til å treffe formelle beslutninger. Heller ikke bedriften får nytte av styremedlemmenes ressurser. Vi påtar oss å arrangere styrekonferanser for å arbeide frem bedre modeller for styrearbeid.

Fusjoner og samarbeidstiltak

Mange bedrifter fusjonerer uten å ta tilstrekkelig hensyn til de forskjellige bedriftskulturer. Resultatet er at man ikke får de synergieffekter man er ute etter. Mange andre samarbeidsbestrebelser sliter med det samme: det er viktig å skape et samarbeidsklima for å oppnå de ønskede effekter.

Vi arbeider nedenfra og opp, sammen med de berørte parter, slik at samarbeidsånden implementeres bedre i kroppen til dem det gjelder.

Bistand i byggeprosesser ? Partnering

Øresundbroen i Danmark var på 90-tallet europas største anleggsprosjekt, med en prosjekttid på 8 år, en byggetid på 5 år, og et budsjett på 15 milliarder dkr. Kontraktene involverte firmaer fra mer enn 10 land og mange forskjellige kulturer.

På forhånd søkte man å klarlegge hvilke konflikter prosjektet var eksponert for, analyserte feltet og hvilke ressurser det var behov for, og laget konfliktløsningsstrategier. Strategiene ble innarbeidet i anbudsgrunnlaget, og det ble lagt inn økonomiske incitamenter slik at begge parter ville profitere på godt samarbeid. Tiltaket ble opplevd positivt av alle parter, og skapte en holdning som fikk betydning på mange plan. Sykefraværet ble kraftig redusert, prosjektet ble gjennomført uten rettslige prosesser og uten budsjettoverskridelser eller politiske komplikasjoner.

Byggevirksomhet er spesielt fordi aktørene er hverandres kunder. Feltet er i seg selv utsatt for konflikter, og sterke økonomiske interesser er i spill. Når relasjonene samtidig er viktige må konfliktene håndteres deretter.

Lang praksis med konflikter i byggevirksomhet gjør oss kompetent til å håndtere konflikter konstruktivt, samt skape og lede slike parteringsprosesser.

Eksempler på hva vi kan bistå med:

Ring oss, så tar vi en samtale om dine behov. Deretter diskuterer vi prosessen videre.

KONTAKT

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering
Lille Markevei 13, 5005 Bergen, Norge
T + 47 55 300 480 fax + 47 55 300 485
Epost: mediator@lexau.no

www.mediasjon.no | www.konfliktmeglere.no | www.nordiskemediatorer.info | www.lexau.no