I samfunnslivet

Kulturelle konflikter

Kulturkonflikter kjennetegnes ved at de er verdikonflikter, i motsetning til interessekonflikter. I en interessekonflikt kjemper partene om det de opplever er et knapt gode, som de begge er interessert i. Om det bare finns en parkeringsplass og begge vil ha den, har vi en typisk interessekonflikt. Man er enige om at parkeringsplasser er et gode, og at det er mangel på dem. I verdikonflikter forholder det seg snarere helt motsatt: Partene er uenige om hva som er et gode. I den velkjente konflikten om Muhammed-tegningene argumenterte dansk presse for ytringsfrihet, mens muslimene var opptatt av religionens forskrift om ikke å avbilde profeten. Interessekonflikter kan forhandles, på ulike måter. Verdikonflikter kan det ikke. Ingen av partene vil bli tilfreds, eksempelvis med litt mindre ytringsfrihet og litt færre avbildninger av profeten.

I kulturkonflikter ligger løsningspotensialet i dialogen, i en dypere forståelse av motpartenes ståsted, og i innlevelse i den annen parts verdensbilde. Med dette som bakgrunn kan man oppnå forståelse og sameksistens, selv om man aldri blir enige om hvilke verdier som er viktigere enn andre.

I vårt arbeid i det flerkulturelle Norge møter vi gjerne påstanden at en konflikt skyldes "kultur", når partene er forankret i ulike kulturer. Ofte viser det seg imidlertid at konflikten ikke er en kulturkonflikt, men at partene faktisk har motstridende interesser, at kommunikasjonen er mangelfull, eller at det dreier seg om misforståelser.

Vi hjelper parter til å forstå hva deres konflikt dreier seg om, bistår dem med å få en felles oppfatning av hva de hver i sær kan leve med, og hvordan gode løsninger og forbedret kommunikasjon kan oppnås.

Kurs og undervisning til meglere

Meglere i Konfliktrådet, meglere med obligatorisk familiemegling, rettsmeglere og skolemeglere trenger gjerne faglig påfyll, mer kunnskap, og ofte også supervisjon.

Vi setter sammen kurs og undervisning etter bestillerens behov, og anvender egnede fagpersoner fra vårt internordiske nettverk.

Forliksrådsmegling

Før en konflikt med tvistesum under kr 125.000 kan tas til domstolene må det megles i forliksrådet. Også saker med større tvistesum kan behandles i forliksrådet.

I forliksrådene har meglerne oftest ikke kompetanse verken på megling eller juss.

I henhold til den nye tvisteloven kan man nå erstatte forliksrådsmeglingen med eksterne, kvalifiserte meglere. Vi kan derfor megle til erstatning for forliksrådet.

Rettsmegling

Når saken går for domstolene får man tilbud om rettsmekling. Rettsmeglingen utøves da av en dommer.

I henhold til den nye tvisteloven kan man nå erstatte dommeren med ekstern, kvalifisert, megler. Parter kan derfor velge ekstern megler og vi påtar oss denne tjenesten.

Familiesaker som går for domstolene

Saker om barnefordeling og samvær etc går nå etter spesialregler, når saken er kommet for retten. Retten anvender etter disse regler en megler som skal hjelpe partene frem til en løsning. Etter forutgående avtale med retten påtar vi oss denne tjenesten.

Politiske samarbeidsprosesser, samfunnskonflikter, interessekonflikter i utbygging etc

På mange områder er de politiske forskjeller ikke viktige, men det politiske system er bygd opp etter "debattmodellen". Denne modellen kan hemme for gode felles politiske løsninger. Vi tror at mye kan gjøres bedre ved "dialog" og vi designer gjerne forutsetningene for at en effektiv dialog kan finne sted.

Konflikter kan også ligge på samfunnsnivå, hvor det er interessemotsetninger mellom folkegrupper. Utbyggingskonflikter er typiske eksempler på dette. Partene har diamentralt motsatt syn, og arbeider sterkt henholdsvis for og imot, og man opplever tiltaket som "enten eller". Hvis man derimot arbeider med fokus på partenes interesser og behov ser man imidlertid at det kan arbeides i retning " både og løsninger". Sammen med partene, i dialog, finner man gjerne uventede løsninger, hvor alle parters interesser blir rimelig ivaretatt.

Konflikter knyttet til naturressurser og arealanvendelse

Konflikter som oppstår omkring natur- og miljøspørsmål kjennetegnes av at det er mange parter, tekniske/ biologiske aspekter, verdier og holdninger, og stor kompleksitet på mange nivåer. Det typiske er at offentlige myndigheter har en nøkkelrolle. Vi kan si at interessemotsetningsfeltet ligger mellom benyttelse og beskyttelse.

Slike problemstillinger fordrer design av måter interessene ivaretas og partene inndras på, gjennomføring av den offentlige beslutningsprosess, og håndtering av konfliktaspektene.

Folk med bakgrunn fra naturforvaltning har gode forutsetninger for å skape gode samarbeidsprosesser innenfor dette feltet.

Skolemegling

Megling har funnet sin plass innen skoleverket, og er et viktig tiltak til motvirkning av for eksempel mobbing. Skolebarn bør opplæres til å tenke annerledes om konflikter dersom utviklingen skal gå riktig vei. Både lærerstudenter, lærere og elever læres opp i konfliktforståelse og megling. Vi har folk som kan bistå med det nødvendige opplæringsarbeidet, både hva gjelder teori og praksis.

Eksempler på hva vi kan bistå med:

Ring oss, så tar vi en samtale om dine behov. Deretter diskuterer vi prosessen videre.

KONTAKT

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering
Lille Markevei 13, 5005 Bergen, Norge
T + 47 55 300 480 fax + 47 55 300 485
Epost: mediator@lexau.no

www.mediasjon.no | www.konfliktmeglere.no | www.nordiskemediatorer.info | www.lexau.no